Blog Archive

November 27, 2014

New result of developing the cassava variety KM419Hoang Kim1, Tran Ngoc Ngoan2, Nguyen Thi Truc Mai4, Nguyen Bach Mai5, Vo Van Quang3, Nguyen Phuong1, Hoang Long3, Nguyen Minh Cuong1, Dao Trọng Tuan1, Nguyen Thi Le Dung1, Tran Cong Khanh3, Nguyen Minh Hieu2, Nguyen Van Bo6,  Nguyen Thị Cach4, Nguyen Trong Hien6, Le Huy Ham7, Hernan Ceballos8, Manabu Ishitani8

1) 
Nong Lam University  (NLU); 2) Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF); 3) Institute of Agricultural Science for Southern Vietnam (IAS); 4)
Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF); 5) Tay Nguyen University (TNU); 6) Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS); 7) Agricutural Genetics Institute (AGI); 8) Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)


Summary


The cassava variety KM 419 was developed from the cross combination BKA900 x KM 98-5.  KM 419 has the advantage of short duration  with fresh root yield 34.9 – 54.9  ton/ ha (higher than KM 94 about 27.7- 29.6% ), good root shape with white flesh, high adaptability to various production conditions, starch content 27,8 - 30,7%, starch yield about 10,1 -15,8 ton/ha and root dry matter content about 15,6-21,6 ton/ha for 7-10 months after planting ( KM94 starch content 26,0-28,3 %, starch yield about 6,4- 9,5 ton/ha and root dry matter content about 9,0- 13,2 ton/ha for 9-11 months after planting). KM419 was moderately susceptible to cassava bacterial blight. Production area of KM419 in the Tây Ninh, Dong Nai, Dak Lak, Phu Yen in 2013 was up to more than 50,000 ha. KM419 was proposed by the Nong Lam University in Ho Chi Minh city (NLU) and Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry to be main production in the Southeast, Central Highland, North and South Central Coast and Northeast & Northwest of Vietnam.


Key words: Cassava  KM419, high starch yield, cassava breeding, Vietnam.


Kết quả chọn tạo và phát triển giống sắn KM419


Hoàng Kim1, Trần Ngọc Ngoạn2, Nguyễn Thị Trúc Mai4, Nguyễn Bạch Mai5, Võ Văn Quang3, Nguyễn Phương1, Hoàng Long3, Nguyễn Minh Cường1, Đào Trọng Tuấn1, Nguyễn Thị Lệ Dung1, Trần Công Khanh3, Nguyễn Minh Hiếu2, Nguyễn Văn Bộ6,  Nguyễn Thị Cách4, Nguyễn Trọng Hiển6, Lê Huy Hàm7, Hernan Ceballos8, Manabu Ishitani8


    Trong sách: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Diễn đàn Khuyến nông và Nông nghiệp lần thứ 18. Chuyên đề: Một số giải pháp phát triển sắn bền vững. Tây Ninh ngày 26-8-2013, trang 58-83 . Kết quả mới phát triển giống sắn KM419 đã lưu và bổ sung thông tin ứng dụng giống sắn mới KM419 và chuyển giao kỹ thuật thâm canh sắn bền vững. 


Tóm tắt

Giống sắn KM 419 được chọn tạo từ tổ hợp lai BKA900 x KM 98-5. Đặc điểm giống: thời gian sinh trưởng 7-10 tháng, năng suất củ tươi 34,9-54,9 tấn / ha (vượt 27,7- 29.6% so với KM94), hàm lượng tinh bột 27,8 - 30,7%, năng suất tinh bột 10,1 -15,8 tấn /ha, năng suất sắn lát khô 15,6-21,6 tấn/ha (so với KM94 hàm lượng tinh bột 25,0- 28,4 %, năng suất tinh bột 6,4-9,5 tấn/ ha, năng suất sắn lát khô 6,4-9,5 tấn/ha). Giống sắn KM419 có chiều cây cao vừa phải, thân thẳng, tán gọn, nhặt mắt, lá xanh đậm, ngọn xanh, cọng phớt đỏ, dạng củ đồng đều, thịt củ màu trắng, rất thích hợp với chế biến và thị trường, nhiễm nhẹ đến trung bình bệnh cháy lá. Giống sắn KM419 đã được khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất và phát triển rộng tại Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Phú Yên,… được nông dân các địa phương ưa chuộng và phát triển nhanh trong sản xuất với tên gọi sắn giống cao sản siêu bột Nông Lâm. Đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh, KM419 là giống sắn chủ lực được trồng trên 50% diện tích sắn của toàn tỉnh mang lại bội thu năng suất và hiệu quả cao về kinh tế xã hội. Giống sắn KM419 được Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, cùng với các Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Phú Yên đề nghị đặc cách công nhận giống chính thức, định hướng ưu tiên sử dụng cho vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Duyên hải Bắc Trung Bộ  và vùng trung du miền núi phía Bắc. 


Từ khóa: giống sắn KM419,  cao sản siêu bột Nông Lâm, chọn tạo giống sắn

Đọc toàn văn ở đây

http://cayluongthuc.blogspot.com/2013/09/ket-qua-chon-tao-va-phat-trien-giong.html


Video yêu thích

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XMHEa-KewEk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Cassava in Vietnam: Save and Grow  https://youtu.be/XMHEa-KewEkCassava in Vietnam: Save and Grow  Đăk Lăk 2

 

Cassava in Vietnam: Save and Grow  Đăk Lăk 2
Cassava in Vietnam: Save and Grow  Đăk Lăk 3
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnamTrở về trang chính

Hoàng Kim Long, Ngọc Phương Nam Thung dung Dạy và Học, Việt Nam Học, Cây Lương thực Việt Nam, Tình yêu Cuộc sống, CNM365; Kim on LinkedIn Kim on Facebook Kim on witter

2 comments:

Unknown said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Unknown said...
This comment has been removed by a blog administrator.